Trivselsregler og ordensreglement

woman in white and black striped shirt standing on yellow sunflower field during daytime


____________________________________________________________

For at skolen er et trygt og rart sted at være, har vi en række regler for, hvordan vi opfører os overfor hinanden. Her kan du læse FGU Vestegnens ordensreglement og trivselsregler.

____________________________________________________________

Skoletid

Giv dig selv en god start på dagen og mød frisk og udhvilet. I skoletiden opholder du dig på skolen, med mindre andet er aftalt med læreren. Hvis du er forhindret i at møde på skolen eller bliver nødt til at forlade skolen, inden undervisningen er slut, skal du give besked til din lærer i god tid. Hvis du ikke er mødestabil, vil du blive indkaldt til en samtale.

Du skal i øvrigt leve op til de enkelte aftaler, der gælder for dit hold/værksted.

Skoleydelse

Din lærer registrerer dit fremmøde og fravær hver dag. Du modtager kun skoleydelse for den tid du deltager i undervisningen, produktionen eller erhvervstræning. Der trækkes dog ikke i skoleydelsen, hvis der er tale om ”godkendt fravær”, f.eks. når du er syg eller skal til et vigtigt møde – og melder det til din lærer. Hvis du mener, at du er blevet trukket for meget i skoleydelse på grund af ”ikke-godkendt fravær”, har du ret til at klage.

Mobning og chikane

På skolen skal der være plads til os alle, og vi accepterer ikke mobning, chikane, trusler, vold eller anden krænkende adfærd. Hvis du er udsat for dette, eller oplever at andre bliver det, skal du henvende dig til din lærer, vejleder eller skolens ledelse

Hærværk

Vi behandler bygninger og inventar ordentligt, og rydder op efter os selv. Hærværk og anden skadevoldende adfærd vil medføre sanktioner, og eventuelt krav om erstatning eller udbedring.

Rusmidler

I skoletiden skal du være upåvirket, og du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller andre rusmidler.

Billed- eller lydoptagelser

Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andres private forhold, især optagelser med et indhold, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.

Sanktioner

Overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler vil – afhængigt af graden og karakteren – medføre sanktioner i form af:

– Mundtlige eller skriftlige advarsler
– Midlertidig udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer
– Midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage
– Midlertidigt bortfald af skoleydelsen i op til 5 dage
– Bortvisning fra skolen (i grove eller gentagne tilfælde)

Særligt grove tilfælde af overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen eller ophørt uddannelse uden forudgående varsel. En klage over en afgørelse efter bekendtgørelsen eller institutionens ordens- og samværsregler skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til institutionen. Klagen skal være modtaget af institutionen senest 10 dage, inklusive dage uden undervisning, efter, at eleven har modtaget den afgørelse, som eleven klager over. For en klage over en afgørelse efter institutionens ordens- og samværsregler om en sanktion efter bekendtgørelsens § 5, stk. 2, eller § 6, stk. 1, nr. 1-3, er fristen dog 5 dage, inklusive dage uden undervisning. Klager sendes til skolens hovedmail post@fguvestegnen.dk