GDPR – persondataforordningen

closeup photo of gray padlock locked on gray mesh fence

_______________________________________________________________

Vi behandler dine personlige data forsvarligt. Her kan du læse mere om, hvad vi har af data på dig og hvordan vi behandler den.

_______________________________________________________________

Behandling af persondata i tilknytning til dit skoleforløb

FGU Vestegnen , CVR nr. 39816431 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 36 38 26 00, e-mail: post@fguvestegnen.dk vedrørende henvendelser om persondata.

Behandlingen af dine personoplysninger

Under uddannelsesforløbet behandler vi en række oplysninger om dig, med henblik på at indgå og opfylde uddannelsesaftalen (iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b) samt sikre, at vi lever op til lovgivningsmæssige krav samt arbejds-, sundheds- socialretlige forpligtelser (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, c, og art. 9, 2, b). I visse tilfælde vil vi indhente dit samtykke til den konkrete behandling af dine personoplysninger (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a og 9, 2, a).

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

– ID-oplysninger, herunder navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
– CPR-nummer
– Oplysninger indsamlet i forbindelse med indmeldelsesblanket og målgruppevurdering
– Eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesinstitutioner
– Overblik over tidligere uddannelsesforløb
– Noter i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler
– Beviser (for gennemført undervisning, uddannelse, kompetencebevis, enkeltfag, mv.)
– Kopi af kørekort
– Elevbilleder
– Afdeling som du er tilknyttet på FGU Vestegnen
– Kommune som du er tilknyttet (skoleydelse)
– Fravær – herunder også sygefravær
– Kopi af praktikkontrakt
– Skattekort
– Helbredsmæssige oplysninger, herunder arbejdsskader samt følsomme oplysninger i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler
– Ovenstående oplysninger behandles for at overholde forpligtelser iht. bekendtgørelse af lov om FGU-institutioner, kildeskatteloven og databeskyttelsesloven.

Opbevaring og sletning

Vi opbevarer dine oplysninger inden for en årrække. Oplysninger som danner grundlaget for et kompetencebevis skal opbevares i 30 år iht. bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af uddannelsestilbud. Andre oplysninger relateret til dig vil blive slettet, når du har afsluttet et uddannelsesforløb. Indmeldelsesblanket og eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesforløb opbevares i 2 år.
FGU Vestegnen er desuden forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation.

Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger

Under uddannelsesforløbet videregiver eller overlade vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

– Offentlige myndigheder, herunder Undervisningsministeriet, SKAT, – SU-styrelsen og kommuner
– Uddannelsesinstitutioner – praktikpladser m.fl.
– IT-leverandører
– Administrativt studiesystem (Uddata+)
– Forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedet Erhvervssikrings – EASY (kun ved ulykke)
– EU-samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsprojekter
– Revisionsselskaber

– Modtagere i tredjelande
– I de tilfælde hvor vi har dit udtrykkelige samtykke, vil FGU Vestegnen overføre dine billeder til Facebook. Der er en sandsynlighed for, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Overførslen er således sikret ved, at Facebook har tilsluttet sig EU-US privacy shield aftalen.-
– Herudover anvender vi et internationalt revisionsselskab (EY), hvor medarbejdere i USA har mulighed for at få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med årsregnskabet. Overførslen til USA er sikret ved, at EY har tilsluttet sig EU-US privacy shield aftalen samt udarbejdet bindende virksomhedsregler (BCR).

Dine rettigheder:

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.