Alle elever, besøgende og ansatte skal vise coronapas på FGU Vestegnen

Efter indstilling fra Epidemikommissionen indføres krav om coronapas for elever, personale og besøgende på ungdoms- og voksenuddannelser pr. 29. november 2021, medmindre de er undtaget kravet herom (heriblandt STU-elever).

Internet/Safe/Wifi. Use this image for free. Check my profile.

Enhver fremmødt elev, personale eller besøgende på FGU Vestegnen skal til enhver tid og efter skolens anvisninger herom fremvise et gyldigt coronapas.

Hvor tit skal der fremvises coronapas?

FGU Vestegnen skal mindst to gange ugentligt gennemføre stikprøvevis kontrol med, at elever og besøgende har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

For ansatte er kravet, at der mindst en gang ugentligt gennemføres stikprøvekontrol med at ansatte har et gyldigt coronapas, medmindre de er undtaget fra kravet herom.

Hvordan foregår stikprøvekontrollen?

FGU Vestegnen tilrettelægger selv kontrollen. Der fastlægges en lokal procedure af den pædagogiske leder. De fælles centrale principper er, at lederen varetager kontrollen minimum to gange ugentligt.

Hvad sker der hvis en elev eller ansat ikke kan fremvise coronapas?

Såfremt en elev, kursist, deltager eller besøgende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas, kan vedkommende bortvises fra institutionens lokaliteter og lokaler.

FGU Vestegnen stiller ikke lokal testkapacitet til rådighed. Der kan heller ikke tilbydes nødundervisning til elever, kursister eller deltagere, som ikke kan fremvise gyldigt coronapas.

Der er tale om fravær og deraf træk i skoleydelse, hvis en elev bliver hjemsendt, fordi vedkommende ikke kan fremvise et gyldigt coronapas. Fraværet regnes fra tidspunktet, hvor en elev efter institutionens anvisninger ikke kan forevise et gyldigt coronapas.

Ansatte vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis kravet om coronapas ikke efterkommes.

Hvad er et coronapas?

Ved et coronapas forstås:

  1. et negativt resultat af en covid-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  1. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  2. et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
  3. et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19, hvor et vaccinationsforløb for covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
  4. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

Dokumentation kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapasset svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.