Elever

Ung på FGU Vestegnen

På FGU Vestegnen er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas, at du har en god og meningsfuld dagligdag og at du trives med dine skolekammerater og dine lærere.

Vi har et aktivt ungdomsmiljø med unge, som er meget forskellige. Uanset hvordan du er, så finder du her plads til at være dig selv. Respekt for forskellighed er en stor del af vores dagligdag.

Det at gå glad hjem fra skole hænger sammen med at blive set og anerkendt.
Ligesom det er vigtigt, at du som elev bliver set og anerkendt, er det også vigtigt at du ser og anderkender dine klassekammerater. Vi indgår alle aktivt i at skabe en god skoledag.

Skoleydelse

Som elev på FGU Vestegnen modtager du skoleydelse (elevløn). Elevlønnen er en fast sats hver måned, som udbetales sidste hverdag i måneden til din NemKonto (husk derfor at den skal være aktiveret, ellers kan vi ikke udbetale til dig!).

Satserne pr. måned er i 2020:

 • Under 18: 1.616 kr.
 • 18 år og derover, hjemmeboende: 2.808 kr.
 • 18 år og derover, udeboende: 6.517 kr.
 • Forsørgertillæg, enlige: 6.305 kr.
 • Forsørgertillæg, ikke-enlige: 2.522 kr.

Hvis du har ikke-godkendt fravær, trækker vi dine fraværstimer fra din elevløn.  For hver time du er ikke-godkendt fraværende, trækker vi:

 • Under 18 år: 10,10 kr. pr. time
 • 18 år og derover, hjemmeboende: 17,50 kr. pr. time
 • 18 år og derover, udeboende: 40,65 kr. pr. time

Ikke-godkendt fravær er fravær, der ikke er aftalt med din lærer (se fravær).

Mødetider

Vi har 3 lange og 2 korte dage på en uge.

Mandag: 8.00 – 15.30
Tirsdag: 8.00 – 15.30
Onsdag: 8.00 – 12.30
Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Fravær

Hvis du bliver syg, skal ringe til din lærer inden kl. 8.30, hver dag du er syg. På denne måde vil dit fravær være godkendt fravær og du vil ikke blive trukket for dine fraværstimer.

Hvis du er fraværende og ikke kontakter din faglærer inden 8.30, bliver dit fravær registreret som ikke-godkendt. Det betyder, at du vil blive trukket for dine fraværstimer den dag.
Det er derfor rigtig vigtigt, at du husker at kontakte din lærer, hvis du ikke kommer i skole.

Kommer du for sent, vil det også blive registreret som ikke-godkendt fravær. Det betyder, at du bliver trukket i skoleydelse, hvis du møder senere.

Madordning

Morgenmad
Hver morgen er der morgenmad på vores fire afdelinger og alle elever får morgenmad gratis.

Frokost
Vi serverer frokost tre dage i løbet af ugen for 75 kr. om ugen.
Frokosten trækkes over din skoleydelse.

Ferieplan

I FGU Vestegnen har vi flere fastlagte ferier hvert år.

Påske
Vi holder påskeferie i hele påskeugen, også de tre dage op til påske.

Sommerferie
Vi holder sommerferie i fire uger, som typisk ligger i juli måned.

Efterårsferie
Vi holder efterårsferie hvert år i uge 42

Jul

Vi holder lukket mellem jul og nytår.

Transporttilskud

Som FGU elev har du mulighed for at købe et ungdomskort og få din offentlige transport billigere. Prisen er ca. 370 kr. om måneden.
Du kan læse mere og bestille dit ungdomskort her

Eksamen

Vi har forskellige eksamener alt efter hvilken linie du går på.

AGU eksamen: 

PGU eksamen
Du skal op i en afsluttende portfolioprøve som basere sig på de ting du har lært igennem dit skoleforløb.

Læs mere:
Eksamensreglement for FGU Vestegnen

Klage
Hvis du ønsker at klage over din eksamen kan du læse mere her: Klageprocedure for FGU Vestegnen

Specialpædagogisk støtte SPS

SPS er en støtteordning, som kan hjælpe dig, hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.
Med støtten kan vi hjælpe dig til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse.

Du kan få støtte i form af:

 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Kompenserende læse- og skriveteknologi
 • Personlig assistance
 • Sekretærhjælp
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer
 • Hjælpemidler og instruktion i hvordan du bruger hjælpemidlerne
 • Høretekniske hjælpemidler.

Hvis du skal have støtte skal du tale med din vejleder.
Du kan se mere her: SPS Støtte på FGU

Vejledning

Alle afdelinger på FGU Vestegnen har vejledere som kan hjælpe dig hvis du har brug for det.
Se under kontaktoplysningerne på din skole:

Albertslund Glostrup
Brøndby
Hvidovre
Ishøj

Bliv elev

Hvis du ønsker at blive elev på FGU Vestegnen, skal du kontakte din KUI vejleder i din kommune.

Sammen kan I aftale et besøg på skolen. Se rundvisning

I samarbejde med din KUI vejleder laver du en uddannelsesplan og herefter kan du starte på FGU Vestegnen.

Ordensreglement

Her kan du læse ordens- og samværsreglementet for FGU Vestegnen

SKOLETID
I skoletiden opholder du dig på skolen, med mindre andet er aftalt med læreren. Hvis du er forhindret i at møde på skolen, skal du melde det til din lærer før mødetid. Hvis du ikke er mødestabil, vil du blive indkaldt til en samtale.

SKOLEYDELSE
Din lærer registrerer dit fremmøde og fravær hver dag. Du modtager kun skoleydelse for den tid du deltager i undervisningen, produktionen eller erhvervstræning. Der trækkes dog ikke i skoleydelsen, hvis der er tale om ”godkendt fravær”, f.eks. når du er syg eller skal til et vigtigt møde – og melder det til din lærer. Hvis du mener, at du er blevet trukket for meget i skoleydelse på grund af ”ikke-godkendt fravær”, har du ret til at klage.

MOBNING OG CHIKANE
På skolen skal der være plads til os alle, og vi accepterer ikke mobning, chikane, trusler, vold eller anden krænkende adfærd. Hvis du er udsat for dette, eller oplever at andre bliver det, skal du henvende dig til din lærer, vejleder eller skolens ledelse.

HÆRVÆRK
Vi behandler bygninger og inventar ordentligt, og rydder op efter os selv. Hærværk og anden skadevoldende adfærd vil medføre sanktioner, og eventuelt krav om erstatning eller udbedring.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på skolens område, men tillades dog på et særligt afgrænset rygeområde.

RUSMIDLER
I skoletiden skal du være upåvirket, og du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller andre rusmidler.

BILLED- OG LYDOPTAGELSER
Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andres private forhold, især optagelser med et indhold, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.

SANKTIONER
Overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler vil – afhængigt af graden og karakteren – medføre sanktioner i form af

 • mundtlige eller skriftlige advarsler
 • midlertidig udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer
 • midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage
 • midlertidigt bortfald af skoleydelsen i op til 5 dage
 • bortvisning fra skolen (i grove eller gentagne tilfælde)