Elever

Ung på FGU Vestegnen

På FGU Vestegnen er det vigtigt, at du føler dig godt tilpas, at du har en god og meningsfuld dagligdag og at du trives med dine skolekammerater og dine lærere.

Vi har et aktivt ungdomsmiljø med unge, som er meget forskellige. Uanset hvordan du er, så finder du her plads til at være dig selv. Respekt for forskellighed er en stor del af vores dagligdag.

Det at gå glad hjem fra skole hænger sammen med at blive set og anerkendt.
Ligesom det er vigtigt, at du som elev bliver set og anerkendt, er det også vigtigt at du ser og anderkender dine klassekammerater. Vi indgår alle aktivt i at skabe en god skoledag.

Skoleydelse

Som elev på FGU Vestegnen modtager du skoleydelse (elevløn). Elevlønnen er en fast sats hver måned, som udbetales sidste hverdag i måneden til din NemKonto (husk derfor at den skal være aktiveret, ellers kan vi ikke udbetale til dig!).

Satserne pr. måned er i 2020:

 • Under 18: 1.616 kr.
 • 18 år og derover, hjemmeboende: 2.808 kr.
 • 18 år og derover, udeboende: 6.517 kr.
 • Forsørgertillæg, enlige: 6.305 kr.
 • Forsørgertillæg, ikke-enlige: 2.522 kr.

Hvis du har ikke-godkendt fravær, trækker vi dine fraværstimer fra din elevløn.  For hver time du er ikke-godkendt fraværende, trækker vi:

 • Under 18 år: 10,10 kr. pr. time
 • 18 år og derover, hjemmeboende: 17,50 kr. pr. time
 • 18 år og derover, udeboende: 40,65 kr. pr. time

Ikke-godkendt fravær er fravær, der ikke er aftalt med din lærer (se fravær).

Mødetider

Vi har 3 lange og 2 korte dage på en uge.

Mandag: 8.00 – 15.30
Tirsdag: 8.00 – 15.30
Onsdag: 8.00 – 12.30
Torsdag: 8.00 – 15.30
Fredag: 8.00 – 12.30

Fravær

Hvis du bliver syg, skal ringe til din lærer inden kl. 8.30, hver dag du er syg. På denne måde vil dit fravær være godkendt fravær og du vil ikke blive trukket for dine fraværstimer.

Hvis du er fraværende og ikke kontakter din faglærer inden 8.30, bliver dit fravær registreret som ikke-godkendt. Det betyder, at du vil blive trukket for dine fraværstimer den dag.
Det er derfor rigtig vigtigt, at du husker at kontakte din lærer, hvis du ikke kommer i skole.

Kommer du for sent, vil det også blive registreret som ikke-godkendt fravær. Det betyder, at du bliver trukket i skoleydelse, hvis du møder senere.

Madordning

Albertslund/Glostrup
På afdelingen i Albertslund/Glostrup serveres formiddagsmad alle dage. Formiddagsmaden er gratis og obligatorisk at deltage i.

Brøndby, Hvidovre og Ishøj
På vores afdelinger i Brøndby, Hvidovre og Ishøj serveres der morgenmad hver dag og frokost mandag, tirsdag og torsdag. Begge dele er obligatoriske at deltage i. Morgenmaden er gratis og frokosten koster 75 kr./ugen, som automatisk trækkes over din skoleydelse. Hvornår der serveres morgenmad/frokost varierer fra afdeling til afdeling og kan for tiden også foregå på måder, som tager hensyn til de restriktioner, vi er underlagt grundet corona. F.eks. spiser flere afdelinger i faste hold, der får mad forskudt af hinanden, så vi ikke overstiger antallet af personer, der må være samlet på ét sted.

Ferieplan

I FGU Vestegnen har vi flere fastlagte ferier hvert år.

Påske
Vi holder påskeferie i hele påskeugen, også de tre dage op til påske.

Sommerferie
Vi holder sommerferie i fire uger, som typisk ligger i juli måned.

Efterårsferie
Vi holder efterårsferie hvert år i uge 42

Jul

Vi holder lukket mellem jul og nytår.

Transporttilskud

Som FGU elev har du mulighed for at købe et ungdomskort og få din offentlige transport billigere. Prisen er ca. 370 kr. om måneden.
Du kan læse mere og bestille dit ungdomskort her

Eksamen

Vi har forskellige eksamener alt efter hvilken linie du går på.

AGU eksamen: 

PGU eksamen
Du skal op i en afsluttende portfolioprøve som basere sig på de ting du har lært igennem dit skoleforløb.

Læs mere:
Eksamensreglement for FGU Vestegnen

Klage
Hvis du ønsker at klage over din eksamen kan du læse mere her: Klageprocedure for FGU Vestegnen

Specialpædagogisk støtte (SPS)

SPS er en støtteordning, som kan hjælpe dig, hvis du har en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder.
Med støtten kan vi hjælpe dig til at komme igennem uddannelsen på lige fod med de andre elever, der tager samme uddannelse.

Du kan få støtte i form af:

 • Tegnsprogstolkning og skrivetolkning
 • Kompenserende læse- og skriveteknologi
 • Personlig assistance
 • Sekretærhjælp
 • Særligt udformede undervisningsmaterialer
 • Hjælpemidler og instruktion i hvordan du bruger hjælpemidlerne
 • Høretekniske hjælpemidler.

Hvis du skal have støtte skal du tale med din vejleder.
Du kan se mere her: SPS Støtte på FGU

Bliv elev

Hvis du ønsker at blive elev på FGU Vestegnen, skal du kontakte din KUI vejleder i din kommune.

Sammen kan I aftale et besøg på skolen. Se rundvisning

I samarbejde med din KUI vejleder laver du en uddannelsesplan og herefter kan du starte på FGU Vestegnen.

Vejledning

Alle afdelinger på FGU Vestegnen har vejledere som kan hjælpe dig hvis du har brug for det.
Se under kontaktoplysningerne på din skole:

Albertslund Glostrup
Brøndby
Hvidovre
Ishøj

Ordensreglement

Her kan du læse ordens- og samværsreglementet for FGU Vestegnen

Skoletid
I skoletiden opholder du dig på skolen, med mindre andet er aftalt med læreren. Hvis du er forhindret i at møde på skolen, skal du melde det til din lærer før mødetid. Hvis du ikke er mødestabil, vil du blive indkaldt til en samtale.

Skoleydelse
Din lærer registrerer dit fremmøde og fravær hver dag. Du modtager kun skoleydelse for den tid du deltager i undervisningen, produktionen eller erhvervstræning. Der trækkes dog ikke i skoleydelsen, hvis der er tale om ”godkendt fravær”, f.eks. når du er syg eller skal til et vigtigt møde – og melder det til din lærer. Hvis du mener, at du er blevet trukket for meget i skoleydelse på grund af ”ikke-godkendt fravær”, har du ret til at klage.

Mobning og chikane
På skolen skal der være plads til os alle, og vi accepterer ikke mobning, chikane, trusler, vold eller anden krænkende adfærd. Hvis du er udsat for dette, eller oplever at andre bliver det, skal du henvende dig til din lærer, vejleder eller skolens ledelse.

Hærværk
Vi behandler bygninger og inventar ordentligt, og rydder op efter os selv. Hærværk og anden skadevoldende adfærd vil medføre sanktioner, og eventuelt krav om erstatning eller udbedring.

Rygning
Rygning er ikke tilladt på skolens område, men tillades dog på et særligt afgrænset rygeområde.

Rusmidler
I skoletiden skal du være upåvirket, og du må ikke indtage eller være i besiddelse af alkohol eller andre rusmidler.

Billed- eller lydoptagelser
Du må ikke optage eller dele foto, video eller lyd af andres private forhold, især optagelser med et indhold, der kan krænke andres blufærdighed eller personlige integritet.

Sanktioner
Overtrædelse af skolens ordens- og samværsregler vil – afhængigt af graden og karakteren – medføre sanktioner i form af

 • mundtlige eller skriftlige advarsler
 • midlertidig udelukkelse fra konkrete eller typer af arrangementer
 • midlertidig udelukkelse fra undervisning i op til 10 dage
 • midlertidigt bortfald af skoleydelsen i op til 5 dage
 • bortvisning fra skolen (i grove eller gentagne tilfælde)

Hvis du ønsker at blive elev på FGU Vestegnen, skal du kontakte din KUI vejleder i din kommune.

Sammen kan I aftale et besøg på skolen. Se rundvisning

I samarbejde med din KUI vejleder laver du en uddannelsesplan og herefter kan du starte på FGU Vestegnen.

GDPR

Behandling af persondata i tilknytning til dit skoleforløb
FGU Vestegnen , CVR nr. 39816431 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på tlf. 36 38 26 00, e-mail: post@fguvestegnen.dk vedrørende henvendelser om persondata.

Behandlingen af dine personoplysninger
Under uddannelsesforløbet behandler vi en række oplysninger om dig, med henblik på at indgå og opfylde uddannelsesaftalen (iht. Databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, b) samt sikre, at vi lever op til lovgivningsmæssige krav samt arbejds-, sundheds- socialretlige forpligtelser (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, c, og art. 9, 2, b). I visse tilfælde vil vi indhente dit samtykke til den konkrete behandling af dine personoplysninger (iht. databeskyttelsesforordningens art. 6, 1, a og 9, 2, a).

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • ID-oplysninger, herunder navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • CPR-nummer
 • Oplysninger indsamlet i forbindelse med indmeldelsesblanket og målgruppevurdering
 • Eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesinstitutioner
 • Overblik over tidligere uddannelsesforløb
 • Noter i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler
 • Beviser (for gennemført undervisning, uddannelse, kompetencebevis, enkeltfag, mv.)
 • Kopi af kørekort
 • Elevbilleder
 • Afdeling som du er tilknyttet på FGU Vestegnen
 • Kommune som du er tilknyttet (skoleydelse)
 • Fravær – herunder også sygefravær
 • Kopi af praktikkontrakt
 • Skattekort
 • Helbredsmæssige oplysninger, herunder arbejdsskader samt følsomme oplysninger i forbindelse med trivsels- og forløbssamtaler

Ovenstående oplysninger behandles for at overholde forpligtelser iht. bekendtgørelse af lov om FGU-institutioner, kildeskatteloven og databeskyttelsesloven.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer dine oplysninger inden for en årrække. Oplysninger som danner grundlaget for et kompetencebevis skal opbevares i 30 år iht. bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af uddannelsestilbud. Andre oplysninger relateret til dig vil blive slettet, når du har afsluttet et uddannelsesforløb. Indmeldelsesblanket og eksamenspapirer fra tidligere uddannelsesforløb opbevares i 2 år.

FGU Vestegnen er desuden forpligtet til at opbevare regnskabsmateriale i 5 år plus indeværende regnskabsår i henhold til bogføringsloven. Her vil oplysninger om dig fremgå som dokumentation.

Andre modtagere, der kan behandle dine personoplysninger
Under uddannelsesforløbet videregiver eller overlade vi dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Offentlige myndigheder, herunder Undervisningsministeriet, SKAT, SU-styrelsen og kommuner
 • Uddannelsesinstitutioner – praktikpladser m.fl.
 • IT-leverandører
 • Administrativt studiesystem (Uddata+)
 • Forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedet Erhvervssikrings – EASY (kun ved ulykke)
 • EU-samarbejdspartnere i forbindelse med udviklingsprojekter
 • Revisionsselskaber

Modtagere i tredjelande
I de tilfælde hvor vi har dit udtrykkelige samtykke, vil FGU Vestegnen overføre dine billeder til Facebook. Der er en sandsynlighed for, at de indsamlede oplysninger vil blive overført til tredjelande, herunder USA. Overførslen er således sikret ved, at Facebook har tilsluttet sig EU-US privacy shield aftalen.

Herudover anvender vi et internationalt revisionsselskab (EY), hvor medarbejdere i USA har mulighed for at få adgang til dine personoplysninger i forbindelse med årsregnskabet. Overførslen til USA er sikret ved, at EY har tilsluttet sig EU-US privacy shield aftalen samt udarbejdet bindende virksomhedsregler (BCR).

Dine rettigheder
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Klage til Datatilsynet
Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Håndbog for nye elever

Her kan du downloade vores folder “Håndbog for nye elever”, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål, du måtte have som elev hos os.

Håndbog for nye elever